Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Projekat "Premošćavanje razlika"

30. 10. 2011

Aktivnosti ANEMovog projekta „Premošćavanje razlika“ – Istraživanje

Kako mediji tretiraju etničke manjine u svojim programima, koje su najzastupljenije novinarske prakse kojima se ti programi proizvode, obim, struktura i kvalitet tih programa, odnos i stav novinara prema etničkim kulturnim različitostima, koje su dominantne medijske poruke kojima se formira javno mnenje i odnos javnosti prema etničkim manjinama u Srbiji, kakva je opšta percepcija javnosti na temu etničkih kulturnih različitosti, kakva je veza između medija, novinara i publike u lancu formiranja stereotipnog načina mišljenja o određenim etničkim manjinskim grupama, neka su od najvažnijih pitanja koja su bila predmet istraživanja, sprovedenog u prvim mesecima implementacije ANEMovog jednogodišnjeg projekta "Premošćavanje razlika".

Istraživanje je, u avgustu, septembru i oktobru 2011, sproveo istraživački tim ANEMovog partnera na ovom projektu, Fakulteta političkih nauka, Beograd, pod rukovodstvom prof. dr Snježane Milivojević, u saradnji sa ANEMom. Kroz analizu sekundarne istraživačke građe, kvantitativnu analizu medijskih programskih struktura i šema, kvalitativnu analizu sadržaja iz ponude odabranih medija u tri teritorijalne oblasti Srbije (severna, centralna i južna Srbija), kao i kroz fokus grupe sa novinarima i građanima - publikom, planirano je da se utvrde osnovne odlike prikazivanja odabranih etničkih grupa u medijima i nedostaci takvog prikazivanja, kao i kompleksan proces formiranja stereotipnih odnosa prema etničkim manjinskim zajednicama u Srbiji, u kojem učestvuju i mediji i novinari i građani - publika.

U okviru tromesečnog rada na istraživanju, aktivno je prikupljana i analizirana istraživačka građa o raznovrsnosti i prisutnosti tema o etničkim kulturnim različitostima u medijima, vršena kvantitativna i kvalitativna analiza programske ponude medija, uz učešće značajnog broja ANEMovih stanica i organizovano 8 fokus grupa u 4 grada (Novi Sad, Čačak, Niš i Beograd) sa velikim brojem (ukupno 76) ispitanika, od toga 39 novinara  i 37 građana-publike, jednake rodne zastupljenosti i različite starosti i obrazovanja, među kojima je bio i veliki broj pripadnika etničkih manjinskih zajednica. Na osnovu analize svih prikupljenih podataka, koja je u toku, rezultati istraživanja će biti poznati u novembru. Oni će poslužiti za izradu Preporuka za medijsko izveštavanje o etničkim kulturnim različitostima u Srbiji, koje će biti osnov za nov pristup ovim temama i za utvrđivanje koncepta radio i TV serijala (po 10 emisija) planiranih ovim projektom. Preporuke treba da daju smernice o tome koje vrste stereotipnog izveštavanja o pojedinim etničkim zajednicama treba da se promene, na koji način takvi  programi mogu da se naprave inovativnijim i kreativnijim, tako da omogućavaju percepciju o bogatstvu i značaju kulturnih različitosti za društvo u celini i da utiču na njihovo bolje prihvatanje.

Rezultati istraživanja i navedene Preporuke, dopunjeni iskustvima rada na produkciji programa planiranih ovim projektom, biće objedinjeni u E-Vodiču, koji će ANEMovim stanicama biti dostupan u junu 2012. Ovaj Vodič će im omogućiti da ubuduće na nov i adekvatniji način obrađuju teme koje se odnose na etničke kulturne različitosti, tako da doprinose promociji tolerancije i pluralizma u našem društvu.

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat "Podrška civilnom društvu" kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a realizuje GOPA Consultants.

 

Sadržaj ovog prikaza je isključivo odgovornost ANEMa i on ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs