11. 05. 2015

Izmene krivičnog zakonika - ponovo bez rešavanja važnih antikorupcijskih pitanja

11.5.2015. (Transparentnost Srbija) - Ministarstvo pravde je postavilo na javnu raspravu nacrt izmena Krivičnog zakonika. 

Kako se u obrazloženju kaže, nisu u pitanju sveobuhvatne izmene Zakonika, već su fokusirane na dve oblasti - krivična dela privrednog kriminala i vrste krivičnih sankcija. U prvoj oblasti se promene vrše u cilju preciziranja krivičnih dela u privredi i usaglašavanja sa međunarodnim standardima, što je nesumnjivo potrebno, zato što se ponekad javljaju problemi u gonjenju osumnjičenih za privredni kriminal kada se nalaze u inostranstvu, a država boravka ne poznaje krivično delo propisano našim zakonom. Ostaje da se vidi da li će nove norme taj problem rešiti. U drugoj oblasti se, između ostalog, uvodi kazna doživotnog zatvora za pojedina krivična dela.

Predviđaju se promene i kod tri krivična dela korupcije. Kod trgovine uticajem se reč "nagrada" zamenjuje rečju "poklon", što će možda olakšati dokazivanje da je ovo krivično delo počinjeno. Napominjemo da u obrazloženju nije ništa rečeno o razlozima (samo da je formulacija "adekvatnija"). Promene se predviđaju i u krivičnim delima primanja i davanja mita. Ako se usvoje, statistika će biti nešto preglednija, zato što će primanje i davanje mita u privatnom sektoru biti izdvojeno iz opšte statistike u posebna krivična dela.

Međutim, glavni problem jeste u tome što se promenama Krivičnog zakonika ne predviđa unapređenje krivičnog zakonodavstva u nekim važnim oblastima. Pojedine predloge u tom pogledu smo formulisali i dostavili Ministarstvu pravde pre više od pet godina. Između ostalog, potrebno je precizirati krivično delo "davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem", proširiti mogućnost oslobađanja kod slučajeva iznuđenog davanja mita, propisati krivičnu odgovornost za delo "nezakonitog bogaćenja" iz člana 20 Konvencije UN protiv korupcije, bitno poboljšati i preneti u Krivični zakonik dela koja su propisana u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti i Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije. Više o tome u publikaciji na sajtu TS.

Naročito je zabrinjavajuće to što predložene izmene i dopune Krivičnog zakonika ne sadrže krivična dela u vezi sa uzbunjivanjem! Kada je pre pola godine donošen Zakon o zaštiti uzbunjivača u njemu nisu propisana krivična dela (pa čak ni prekršaji za najteže oblike kršenja tog zakona). Odsustvo ove vrste kaznenih normi je pravdano stavom da ne treba unostii krivična dela u posebne zakone, već da to treba učiniti prilikom noveliranja Krivičnog zakonika. Međutim, niti su novele u Krivičnom zakoniku predložene uporedo sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača (kao što smo predložili da se učini), niti su zapisane u aktuelnom nacrtu koji se nalazi na javnoj raspravi. Do početka primene Zakona o zaštiti uzbunjivača ostalo je samo 25 dana.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs