Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Aktivnosti javnog zalaganja

31. 10. 2013

KOMENTARI ANEMA NA NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

Učestvujući u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o elektronskim medijima, pored učešća na okruglim stolovima u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu, ANEM je 31.10.2013. dostavio Ministarstvu kulture i informisanja svoje pisane komentare na Nacrt zakona.

U svojim komentarima, ANEM je dao sledeće opšte primedbe na Nacrt zakona:

  • neophodno je preciziranje odredaba koje se odnose na Regulatorno telo za elektronske medije (Regulator) u pogledu jačanja njegovih stručnih kapaciteta i nezavisnosti;
  • neophodno je razdvajanje upravne i izvršne funkcije Regulatora, te je stoga potrebno, pored Saveta kao organa koji je nosilac upravne funkcije, predvideti još jedan organ - direktora, kao nosioca izvršne funkcije Regulatora;
  • pojedine odredbe koje se odnose na određena ovlašćenja koja se daju Regulatoru treba ili izbrisati ili dodatno precizirati, jer ne postoje garancije koje štite od njegovog arbitrarnog postupanja prilikom odlučivanja o pravima i obavezama pružalaca medijskih usluga;
  • pravila o kriterijumima za procenjivanje preovlađujućeg uticaja na medijski pluralizam jako su rigidno postavljena i diskriminatorna prema zemaljskom emitovanju, pa ih treba drugačije definisati;
  • neophodno je predvideti odredbe koje će obavezati Regulatora da u postupku sektorske analize i utvrđivanja nedozvoljene medijske koncentracije konsultuje Komisiju za zaštitu konkurencije;
  • neophodno je predvideti ovlašćenja Regulatora u slučaju „lokalizovanja" reemitovanih stranih programa „sečom" i umetanjem domaćih reklama;
  • neophodno je detaljnije regulisanje pojedinih instituta koji se prvi put propisuju u medijskim zakonima Srbija a pre svega instituta audiovizuelne komercijalne komunikacije;
  • neophodno je preciziranje odredaba koje se odnose na medije civilnog sektora, kako bi se sprečila zloupotreba ove forme medija i još veći poremećaji konkurencije na medijskom tržištu.

Polazeći od načelnih primedaba, ANEM je dao i brojne konkretne predloge za izmene odredaba Nacrta, kao i obrazloženja za predložene izmene. Predlozi se odnose na: preciznije definisanje pojedinih pojmova u Nacrtu (npr. elektronski medij, operator, i dr.); dopunu Nacrta konkretnim odredbama kojima se regulišu sva bitna pitanja u vezi sa izborom, mandatom, delokrugom poslova, odgovornošću i razrešenjem direktora kao nosioca izvršne funkcije Regulatora; obezbeđivanje veće transparentnosti rada Regulatora; brisanje odredaba o nadležnosti Regulatora nad elektronskim izdanjima (Internet portali radio i TV stanica); propisivanje namene viška sredstava RRA - za potrebe sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja; regulisanje statusa članova Saveta i zaposlenih u Regulatornom telu na način koji obezbeđuje njihovu nezavisnost; tretiranje samoregulacije pružalaca medijskih usluga kao isključivo dobrovoljnog mehanizma; jasno preciziranje šta se ne smatra reemitovanjem stranih programa, što omogućava zasnivanje nadležnosti Regulatora u slučaju „lokalizovanja" reemitovanih stranih programa; drugačije definisanje kriterijuma za određivanje praga nedozvoljene medijske koncentracije; preciziranje da se sredstva za pružanje medijskih usluga civilnog sektora obezbeđuju uz poštovanje propisa koji se odnose na zaštitu konkurencije i kontrolu državne pomoći, i dr.

CRD logo
Ovu aktivnost podržao je Civil Rights Defenders.

Komentare možete pogledati ovde.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs