Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

09. 11. 2009

DRUGA ANEM PUBLIKACIJA „MONITORING MEDIJSKE SCENE U SRBIJI“

usaidlogo
usaidlogo

 

 

ANEM, s ponosom predstavlja Drugi broj specijalizovane Publikacije "Monitoring medijske scene u Srbiji", koji je nadgradnja pravnog monitoringa sprovedenog u prethodnom kvartalu Avgust - Oktobar 2009. Pravni monitoring i izdanja Monitoring Publikacije omogućili su svojom podrškom USAID i IREX Srbija.

Kreiranje i objavljivanje kvartalne Monitoring Publikacije predstavlja posebnu aktivnost ANEMa kojom se promovišu rezultati pravnog monitoringa, koga od maja 2009. sprovodi stručni tim advokatske kancelarije "Živković & Samardžić", u saradnji sa ANEMom. Tromesečni monitoring koji je prethodio ovom izdanju Publikacije, ukazuje da su medijski sektor u ovom periodu obeležili: loše promene medijskog regulatornog okvira, bez učešća i protiv volje medijskog sektora; različiti oblici ugrožavanja slobode izražavanja, od konkretnih pritisaka, pretnji i sporne sudske prakse, preko ekonomskog i političkog uticaja na rad medija, do autocenzure medija, koja je rezultat nedavnih izmena Zakona o javnom informisanju; nezainteresovanost i nebriga vlasti za medije i njihove probleme; konfuzija kada su u pitanju ključni tranzicioni medijski procesi - privatizacija i digitalizacija, za koje praksa pokazuje da očigledno ne obavezuju sve podjednako; i dalje deformisano medijsko tržište, sa nejednakim položajem i tretmanom subjekata, koje ne dozvoljava pravilan razvoj medija; odugovlačenje sa izradom Strategije razvoja medijskog sektora, koja je zapravo trebalo da prethodi svemu i tako spreči razne probleme koji su rezultat parcijalnog rešavanja medijskih pitanja, i dr. Smatrajući da je neophodno da se neka od ovih medijskih pitanja detaljnije razrade, kako bi njihova suština, značaj i dalekosežnost posledica njihovog lošeg rešavanja bili pravilno shvaćeni, ANEM je kreirao ovu Publikaciju kao skup odabranih ekspertskih tekstova kojima su obrađene izabrane važne teme za prethodno tromesečje. To su: izmene Zakona o javnom informisanju i njihove posledice na rad medija; privatizacija medija i njen značaj za ostvarivanje nezavisnosti medija od političkog uticaja; strategija medijskog razvoja, koja je osnov za dalji pozitivan razvoj medijskog sektora; važnost slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i pitanja tajnosti podataka za slobodu medija. Poseban dodatak čine izvodi iz sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, kroz prikaz dve presude koje se tiču primene člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Elektronsko izdanje ovog broja Publikacije je dostavljeno svim partnerima i saradnicima ANEMa sa mailing lista, a štampano izdanje će uskoro biti javno predstavljeno na okruglom stolu u Beogradu. Izdanje je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, jer je namenjeno i domaćoj i stranoj publici.

Monotoring Publikacija II ima sledeći sadržaj: 

  • Uvod (sa sumiranim rezultatima tromesečnog monitoringa Avgust - Oktobar 2009),

stručne autorske tekstove:

  • Izmene Zakona o javnom informisanju: ključni problemi i rizici u izveštavanju - autor: advokat Slobodan Kremenjak (kroz prikaz i analizu najspornijih izmena ovog zakona, autor daje uputstva novinarima kako da povećanom pažnjom u svom radu preduprede negativne posledice tih izmena)
  • U fokusu: privatizacija medija u Srbiji - autor: advokat Nebojša Samardžić (odgovara na pitanje zašto je važno da se privatizacija medija nastavi iz ugla ostvarivanja nezavisne uređivačke politike, zašto nije dobro da država bude vlasnik medija, a zašto to i dalje jeste )
  • Medijska strategija za digitalno doba - autorka: Prof. dr Snježana Milivojević (koliko kasnimo sa strategijom razvoja medijskog sektora; koliko su i postojeće strategije - razvoja radiodifuzije i digitalizacije, ne vizija, nego izvor konfuzije i prevaziđenih rešenja; ko bi, a ko treba da učestvuje u izradi medijske strategije; zašto je ona uopšte potrebna i koja su ključna pitanja na koja strategija treba da da odgovore)
  • (Pravo na) Informacije u službi slobode medija - autorka: mr Nevena Ružić (sloboda informacija i njen značaj za slobodu medija; izuzetna dopuštenost ograničenja ove slobode i tajnost podataka kao jedno od njih, uz obavezu postizanja pravne sigurnosti; važnost dobrog pravnog okvira i dobre prakse u oblasti slobode informacija za puno ostvarivanje slobode izražavanja i slobode medija)

i peti tekst:

  • Evropski sud za ljudska prava, sudska praksa (izvodi iz zvaničnih dokumenata Evropskog suda za ljudska prava, dostupnih na web sajtu ovog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; u prvoj je monopol vlasti nad informacijama od javnog značaja ocenjen kao nedopušten, jer se time ograničava pravo medija, a u drugoj je nedozvoljeno ograničavanje slobodnog pristupa informacijama sankcionisano pravom na naknadu štete

INTEGRALNU VERZIJU DVOJEZIČNE PUBLIKACIJE II možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs